ÁSZF és AT

Hatályos: 2019. május 1-től visszavonásig!

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

Az oldal tulajdonosa: Kovács Edina EV kisadózóval (8413093260) kötöd meg. 1041 Budapest, Szigeti József u. 18.

E-mail cím: dedina.kovacs@gmail.com

Az oldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg részletet másolni, vagy más oldalon, vagy fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Kovács Edina írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 HUF/nap

Megrendeléssel kapcsolatos információk

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a megrendelő  „megrendelem”  tárgyú e-mailel jön létre.

A szerződést Kovács Edina EV kisadózóval (8413093260) kötöd meg. 1041 Budapest, Szigeti József u. 18.

A megrendelések beérkezésekor néhány órán belül kapsz, egy automatikus visszaigazoló emailt, melyben tájékoztatunk a fizetési módról. Amennyiben nem találnád, keresd a spam vagy promóciós mappában! Ha ott sincs, vedd fel velem a kapcsolatot a dedina.kovacs@gmail.com címen. A fizetési határidő 8 nap.

A szamlazz.hu oldalán állítjuk ki a számládat. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszed, hogy az általunk kibocsájtott e-számlákat .pdf formátumban email útján kapod meg.

A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a  képzés/tanfolyam/konzultáció megkezdésének időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.

Konzultáció lemondása

Az előre egyeztetett konzultációs időpontodat lehetőséged van egyszer módosítani. Ennek feltétele, hogy minimum 48 órával, illetve hétvége esetén két munkanappal a megbeszélt időpont előtt írásban jelezd a dedina.kovacs@gmail.com címen, hogy másik időpontot szeretnél. Amennyiben 48 órán/2 munkanapon belül, vagy nem írásban mondod le az időpontodat, a konzultációs díjat ki kell fizetni.

Képzés lemondása

A képzés megkezdése előtt lehetőséged van lemondani a képzést, de a helyfoglalód ez esetben elveszik. A képzés megkezdése után lemondás nem lehetséges, a teljes összeget ki kell fizetned.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő tiszteletben tartja az alább felsorolt oldal látogatóinak, megrendelőinek, érdeklődőinek személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési tájékoztatót, mely az adatkezelő hivatalos oldalán elektronikusan elérhető.

A jelen adatkezelési tájékoztató a következő oldalakra vonatkozó adatkezeléseket tartalmazza:

Adatkezelő:

Kovács Edina E.V.

Cím: 1041 Budapest, Szigeti József utca 18 4/9.

Nyilvántartási száma: 52310111

Adószáma: 68828875-1-41

E-mail: dedina.kovacs@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Tartalomjegyzék

 1. Fogalommagyarázat
 2. Személyes adatok kezelése
 • Az oldal látogatóinak adatai
 • Hivatkozások és linkek
 • Cookie, facebook, anatlitika
 • Oktatás/Konzultáció
 • Hírlevél
 • Facebook, Instagram
 • Kapcsolat
 • Nyereményjáték
 1. Adatbiztonság
 • Biztonsági tevékenységek
 1. Adattovábbítás
 2. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
 • Tájékoztatás
 • Helyesbítés
 • Törlés és zárolás
 • Tiltakozás
 • Bírósági jogérvényesítés
 • Kártérítés és sérelemdííj
 1. Egyéb
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Személyes adatot az adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az adatkezelő megbízásában, vagy az adatkezelő munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezelési kapcsolatban feladatuk van.

 1. Fogalommagyarázat
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Ilyen a blog látogatója, az oktatási anyagok, konzultációk megrendelője a megadott személyes adatai tekintetében;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszűntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésére (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtse, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj vagy tenyérlenyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. Személyes adatok kezelése
A személyes adatok kezelésének jogalapja: A személyes adatok kezelését az adatkezelő az érintett személy hozzájárulása alapján kezeli, előfordulhat azonban, hogy bizonyos adatkezelésre jogszabály alapján kötelezett, erről az érintetett – jelen tájékoztatóban vagy külön – tájékoztatja.
 • Az oldal látogatóinak adatai
A babarozsa.blog.hu oldal felkeresése során automatikusan rögzítésre kerülnek a látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a blog, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes a látogató adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével  – össze nem kapcsolhatóak.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása és a látogat jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulásán túl az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 2001. évi CVIII. törvény 13/A§ (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A blog megtekintésétől számított 30 (azaz harminc) nap.

 • Hivatkozások és linkek
Az adatkezelő oldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 • Cookie, facebook, analitika
A cookie egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatáskor aktiválódik. A blogok, weboldalak cookiek-at használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát oldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a meglátogatott oldalról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-ról, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos oldalak által küldött cooki-kat. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző súgójában. Amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania az oldalak bizonyos funkcióiról.

Az adatkezelés célja

Személyes beállításainak tárolására: A blog a látogatása során a rendszer normál cokkie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.

Anonim statisztikai napló: Minden látogatása alkalmával az oldalak elemzőszoftvere név nélkül (anonim), normál cookie-kat tárolnak, amelyek segítségével megtudhatjuk hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használjuk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az egyes aloldalaknak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.

Név nélküli látogatók beazonosítására : Az oldalak egy cookie-t használnak arra, hogy megállapítsa azt, Ön név nélküli látogató.

Az adatkezelés időtartama: A cookie-k két típusát különböztetjük meg: munkamenet-cookie-k” és „maradandó cookie-k”. A „munkamenet-cookie-kat” a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott oldalt; ezeket a cookie-k segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben Ön egy oldalról a másikra látogat, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A „maradandó cookie-k” az oldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon, vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével az oldal – bár személyesen nem azonosítja be Önt – felismeri, mint visszatérő látogatót. A „maradandó” cookie-k fájlként tároldónak a számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 12 (azaz tizenkettő) hónapra.

Az adatkezelő facebook képpontot használ, amely egy olyan JavaScript – kódrészlet, ami lehetővé teszi, hogy az adatkezelő statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatott gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így az oldal látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a facebookos hirdetéseit hatékonyabbá teheti. A facebook hirdetések beállításáról a www.facebook.com oldalon talál bővebb információt.

Az adatkezelő az oldal látogatottságai adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmas. A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www.google.hu/policies/privacy

Az Adobe Flach Player, amely bizonyos típusú banner-ek, illetve különféle videók futtatására használatos, képes arra, hogy információt tároljon el a számítógépén, notebook-ján vagy mobileszközén. A „Flach cookie-k” elfogadása nem állítható be a webböngészőn keresztül. Ha nem kíván Flach-cookie-kat fogadni, ezt az Adobe weboldalán kell beállítani: www.adobe.com/hu/privacy/cookies.html

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha letiltja a Flash cookie-kat, nem tudja használni az oldalak bizonyos funkcióit, például hibásan jelenhetnek meg a cikkekben csatolt videók.

Honlapomat összekötöttük a több közösségi oldalammal (Facebook, Tumbr, Twitter, Pinit,  Google+). Ezek a közösségi oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat vállalkozásunk nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni.

 • Oktatás/Konzultáció
Az online tréningek, a coaching tanácsadásra való jelentkezés a dedina.kovacs@gmail.com e-mail címre beküldött jelentkezés alapján lehetséges. A jelentkezéshez az alábbi adatok megadását kérheti az adatkezelő:
 • teljes név (vezeték, keresztnév)
 • e-mail cím
 • számlázási cím (számlázási név/cégnév, ország, város, irányítószám, utca, házszám)
 • telefonszám
A fentieken túl, az adatkezelő kezeli az Ön regisztrált felhasználónevét, jelszavát és a megrendelés adatait (a rendelési számot, a megrendelés időpontját és dátumát, a megrendelt szolgáltatást, annak árát, a megrendelés végösszegét, felhasználói fiókba való bejelentkezés utolsó dátumát, és a megrendelő IP címét).

Adatkezelés célja: a konzultáció teljesítésének támogatása, a megrendelők fiókjának a létrehozása és kezelése, a megrendelések feldolgozása, a megrendelőkkel történő kapcsolattartás, a megrendelés rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, valamint kedvezmény nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél jogos érdeke, szóbeli hozzájárulás.

Konzultáció során a következő adatkezelés történik: ülésnaplót vezetek, mely lehet általam készített formanyomtatvány vagy sima papírlap, ez tartalmazza az ügyfél nevét és a dátumot.

Az ügyfélről elhangzott releváns információk rövid lejegyzése történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás magas színvonalon teljesüljön. (Következő alkalomra is fel tudjak készülni a hallottak alapján, ne felejtődjenek el információk a részemről.)

Hozzáférés: harmadik félnek nem adok ki sem szóban, sem írásban semmilyen adatot, titoktartás kötelez.

Adattárolás helye: Papír formátumban az irodámban.

Adatkezelés időtartama: Megsemmisítés a folyamat lezárta után 1 éven belül. A személyes adatok a szolgáltatás teljesítését követően törlésre kerülnek, a szolgáltatáshoz  kapcsolódó bizonylaton szereplő adatok megőrzésre kerülnek a vásárlástól számított 8 évig.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

Adatvédelem: más számára értelmezhetetlen a jegyzet.

 • Hírlevél
Az adatkezelő hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre az előzőleg megküldött e-mail jelzés alapján és/vagy az oldalon feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére az adatkezelő az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön.

A megadott személyes adatokat az adatkezelő külön listán, a más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja: A címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az aktuális információkról, az adatkezelőt érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartalma: Az adatkezelő hírlevél listát 5 (azaz öt) évente felülvizsgálja.

Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevél listáról, egyrészt a feliratkozási oldalon található Leiratkozás gombbal, másrészt a dedina.kovacs@gmail.com e-mail címre küldött lemondási kérelem címén. Ilyen esetben egy tiltó listára kerülnek az adatai, így biztosítva azt, hogy az adatkezelő ne küldjön Önnek újabb hírlevelet. Természetesen lehetősége van bármikor újra feliratkozhat a hírlevélre.

 • Facebook és Instagram
Az adatkezelő elérhető a Facebookon és Instagrammon.

Az adatkezelő Facebook oldalán található üzenő falon közzétett hírfolyamára a látogató az oldalon található „like”/”tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírleveleket.

A Facebook oldal adatkezelésről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

Az Instagram alkalmazás kezelésében a www.facebook.com/help/instagram címen kaphat bővebb tájékoztatást.

 • Kapcsolat
Amennyiben szeretne a látogató vagy vásárló a megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az üzeneteket az adatkezelő az adott kérés/kérdés megválaszolásáig kezeli, és a kérés/kérdés lezártát követő 30 (azaz harminc) napon belül törli, amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az adatkezelő jogainak védelme szempontjából arra szükség van, archiválja, és szükséges ideig tárolja.
 • Nyereményjáték
Az adatkezelő esetenként nyereményjétékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online regisztrációt követően van lehetőség az alábbi adatok megadása után:
 • név,
 • lakcím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.
Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása, a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az adatkezelő eljuttathassa a nyereményt.

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték végig tart, és a nyereményjáték végét követően 5 (azaz öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait az adatkezelő a mindenkori adójog és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

 • Vélemény és komment
 Az oldalak látogatóinak lehetőségük van értékelni az adatkezelő szolgáltatásait, valamint több helyen véleményüket is megírhatják, illetve hozzászólhatnak egy témához.

Az Ön hozzájárulása esetén véleményét nyilvánosságra hozhatjuk, illetve felhasználhatjuk marketing célokra.

A kezelt adatok köre: Az azonosítószám, dátum, időpont, felhasználónév, és/vagy név, a látogató számítógépének IP címe, az értékelés, valamint a szöveges értékelés során esetlegesen megadott további személyes adatok.Amennyiben hozzájárul, a következő adatokat hozhatjuk nyilvánosságra: dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, az értékelés, valamint az értékelés szövege.

Az adatkezelés célja:A szolgáltatások fejlesztése, a látogatók értékeléseinek nyilvánosságra hozatala, dokumentálása, a látogatók személyének megkülönböztetése. Az adatkezelés időtartama: 10 (azaz tíz) év.

 1. Adatbiztonság
 • Biztonsági tevékenységek
Az adatkezelő biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szervernek továbbították, vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

 1. Adattovábbítás
Az adatkezelő kizárólag a jelent adatkezelési tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozó és adatkezelő fel továbbíthatja az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen adatkezelés tájékoztatóban foglaltak szerint. A részletezett adatkezelésekhez történő hozzájárulással Ön az adatok szükségszerű továbbításához is hozzájárul (pl.: banki átutalás esetében). Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetes hozzájárulását követően továbbíthatja az adatkezelő az Ön személyes adatait.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulás nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

Adatfeldolgozók

 • A számlákat a Számlázz.hu (KBOSS.HU Kft, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) kezeli.- https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
 • A blog tárhelyét az Inda-Labs Zrt. (Budapest, Flórián tér 1, 1033) kezeli – http://inda.hu/adatkezeles/
 • A facebookra feliratkozók adatait Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland kezeli – https://www.facebook.com/about/privacy/update.
 1. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
 • Tájékoztatás
Az adatkezelő fent megjelölt címre eljuttatott kérelemre a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (azaz huszonöt) napon belül az adatkezelő – azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében – közérthető formában tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjairól és címzettjéről.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására, mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

 • Helyesbítés
Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A helyesbítésről az adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az ilyen irányú kérelemét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (azaz huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztat a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 • Törlés és zárolás
A személyes adatot törölni kell, ha:
 • a kezelés jogellenes,
 • az érintett azt kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy azt törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlésről vagy zárolásról az adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (azaz huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 • Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • egyéb jogszabályban meghatározott esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 azaz tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 (azaz tizenöt) napos határidőt elmulasztja az érintett – a döntés közléséről, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (azaz harminc) napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ilyen esetben azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perben a hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelmeknek helyt ad, tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezhet. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdeki és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az adatvédelmi törvény 22. §-ban , a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51.§ – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

 • Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az érintett szándékos vagy súlyosan gondtalan magatartásából származott.

 1. Egyéb
Az adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás az oldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról az oldalon tájékoztatjuk.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu